واقعیت افزوده

آینده واقعیت افزوده

همان گونــه که دنیــا در حال گذر و پیشــرفت اســت تکنولوژی هــای جدیــد چندیــن قــدم جلوتــر از دنیــا در حال حرکت و پویایی هســتند و مــا هــر روزه شــاهد فناوری هــا و یافته هــای این چنینــی جدیــدی هســتیم کــه آمــده تــا دنیــا را روز بــه روز پیشــرفته تر و زندگــی را بــرای مــا آســان تر و شــیرین تر کنــد. یکــی از ایــن تکنولوژی هــا کــه توجــه عمــوم را بــه خــود جلــب کــرده اســت ...[Read More]

تکنولوژی واقعیت افزوده

واقعیت افزوده (Augmented Reality) تکنولوژی جالب و جدیدی ست که در سال های اخیر مخصوصا در خارج از کشور استفاده های زیادی از آن شده که ثابت میکند این تکنولوژی جذابیت زیادی برای کاربران دارد و میتواند در آینده ای نزدیک جایگزین بسیاری از کارهای ساده و روزمره ی انسان ها گردد. این تکنولوژی بدین شکل است که دوربین دستگاه شما یک طرح مخصوص که میتواند لوگوی خاصی باشد تشخیص میدهد و طبق آن اطلاعاتی را به کاربر ...[Read More]

Sign In

Lost Password