امروز یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

واقعیت افزوده

آینده واقعیت افزوده

همان گونــه که دنیــا در حال گذر و پیشــرفت اســت تکنولوژی هــای جدیــد چندیــن قــدم جلوتــر از دنیــا در حال حرکت و پویایی هســتند و مــا هــر روزه شــاهد فناوری…

تکنولوژی واقعیت افزوده

واقعیت افزوده (Augmented Reality) تکنولوژی جالب و جدیدی ست که در سال های اخیر مخصوصا در خارج از کشور استفاده های زیادی از آن شده که ثابت میکند این تکنولوژی…