امروز یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

مصاحبه ی مجله ی رایانما با مجید توکلی

مصاحبه ی مجله ی رایانما با مجید توکلی

دِولاگ بازی های ایرانی را به نقد می کشد

 

• مجید توکلی متولد تهران است و لیسانس کامپیوتر(نرم افزار) دارد. او به همراه دوستش یک شرکت بازی سازی تأسیس نموده و در این شرکت در زمینه واقعیت افزوده هم فعالیت می نمایند. تکنولوژی ای که گفته می شود در آینده ای نزدیک نسل جدید بازی ها را رقم خواهد زد. البته آن ها فقط به امر بازی سازی مشغول نیستند و مدتهاست یک سایت با محوریت نقد و بررسی تخصصی بازی های ایرانی درست کرده اند که در میان متخصصان این عرصه سایت شناخته شده ای محسوب می شود. با توکلی در مورد فعالیت های شرکت و سایت شان به گفتگونشستیم

 

♦ رشته تحصیلی شما را وارد این حرفه کرد؟

نــه مــن از بچگــی بــه بازی ســازی خیلــی علاقــه داشــتم و بــا تحقیــق بــه دنبــال راه هایــی بــرای تولیــد بــازی بــودم. البتــه رشــته ی تحصیلــی من در هنرســتان کــه کامپیوتر (نــرم افــزار) بــود بــرای شــروع یادگیــری برنامه نویســی بی تاثیــر نبــود. امــا در کل فکــر می کنــم در کنــار تحصیــلات آکادمیــک بایــد دنبــال یادگیــری تخصــص باشــیم.

♦ چه بازی هایی ساختید؟

یــک بــازی در ســبک ماجراجویــی بــه نــام «غیرقابل تصــور» کــه در کافــه بــازار دو قســمت آن منتشرشــده اســت و بــرای اولیــن بــار در ایــران شــاهد ســبک “تصمیم گیــری” در بازی هــای ایرانــی هســتیم. از نمونه هــای خارجــی ایــن بــازی می تــوان بــازی «فارنهایــت» را نــام بــرد که در جاهایــی از بــازی بایــد تصمیم هایــی گرفــت کــه سرنوشــت شــخصیت بــازی را تغییــر خواهد داد و بــازی شــامل چندیــن پایــان متفــاوت اســت. بــازی دیگــر بــه اســم « تیربــار» در قالــب تکنولــوژی جدیــد واقعیــت افــزوده هســت کــه بــا موضــوع دفــاع مقــدس ســاخته شــده و قصــد گســترش آن را داریــم.

♦ استقبال از بازی “غیرقابل تصور” چگونه بود ؟

مــاه پیــش منتشــر ۴قســمت اول آن کــه حــدود هــزار بــار دانلــود شــد و قســمت دوم هــم ۱۵شــد کــه بــه تازگــی منتشــر شــده در حــال حاضــر  هــزار بــار دانلود ۵بــدون تبلیغــات خاصــی حدود شــده اســت.

♦ چه مدت است که به صورت شرکت فعالیت دارید و چه فعالیت هایی انجام می دهید؟

مــا یــک تیــم بازی ســازی مســتقل هســتیم و حــدود یک ســال اســت کــه بــه صــورت حرفه ای کار می کنیــم، ولــی تجربــه ای بیــش از پنــج تــا شــش ســال داریــم. عــلاوه بــر تولیــد بــازی ولاگ ِخودمــان یــک رســانه هســتیم بــه نــام د کــه اولیــن رســانه نقــد و www.Devlog.ir بررســی تخصصــی بازی هــای داخلــی اســت، همچنیــن تدریــس بازی ســازی هــم انجــام می دهیــم.

♦ چرا وارد تکنولوژی واقعیت افزوده شدید؟

از آنجایــی کــه ایــن تکنولــوژی یــک فنــاوری جدیــد در دنیــا محســوب می شــود، مــا بــا دیــدن نمونه هــای خارجــی آن، تصمیــم بــه ســاخت برنامــه و بازی هــای ایرانــی بــا ایــن تکنولــوژی گرفتیــم و بــه طــور جــدی بــر روی برنامه هــای کاربــردی در صنایــع مختلــف بــا ایــن تکنولــوژی کار می کنیــم

♦ مردم چقدر با این فضا آشنا هستند؟

مــردم زیــاد آشــنا نیســتند و ایــن طبیعــی اســت امــا بــه شــدت بــرای آن هــا جــذاب اســت فکــر می کنــم ایــن فنــاوری در آینــده ای نزدیــک بازخــورد خوبــی داشــته باشــد.

♦ تیم کاری شما چند نفر هستند؟

مــا دو نفــر ثابــت هســتیم ولــی نیروهــای دیگــر را بــه اقتضــای پــروژه و نیازهایــی کــه هســت اضافــه می کنیــم.

♦ چرا در کنار کار بازی سازی تان این سایت نقد بازی را هم راه اندازی کردید؟

چــون لازم بــود. یک ســال می شــود کــه ســایت را تأسیس کرده ایم. www.Devlog.irولاگ ِ د چــون خودمــان بازی ســاز بودیــم همیشــه خــلاء چنیــن ســایتی را احســاس می کردیــم ســایتی کــه بازی هــای ایرانــی را از نــگاه یــک متخصــص نقــد و بررســی کنــد تــا بــرای ســازنده مفیــد باشــد بــا چنیــن هدفــی آمدیــم و تمرکــز مــا روی توســعه دهنده هــای بــازی اســت بــه همیــن خاطــر از ســایت اســتفبال خوبــی شــد. خیلــی از بازی ســازها ســایت را می شناســند و بــا آن مرتبــط هســتند.

 ♦ در حال حاضر در بحث سایت تان که یک سایت تخصصی است با چند بازی ساز ارتباط دارید؟

تقریبــا همــه بازی ســازها هم مــا را می شناســند و هــم ما آن هــا را می شناســیم و در ارتباط هســتیم هــم بــه خاطــر رســانه و هــم بــه خاطــر اینکــه تولید کننــده بــازی هســتیم.

♦ فکر می کنید بین مخاطبان هم شناخته شده است؟

بسیاری از نقد های ما حدود ۳ تا ۴ هزار بازدید خورده که این نشان از استقبال خوب مخاطبان می دهد.

♦ بحث شما روی امتیازبندی هم هست و آیا الان سایت های امتیازبندی بازی داریم؟

از نظــر امتیازدهــی تخصصــی و فنــی ما ســری اول هســتیم. مــا جــدول امتیازبنــدی داریــم کــه کامــلا فنــی اســت و از نــگاه متخصــص نمــره می دهــد کــه امتیــاز بــازی را از ده مشــخص می کنــد هیــچ ســایتی ایــن کار را نکــرده اســت مخصوصــا دربــاره بازی هــای ایرانــی نداشــتیم.

♦ ملاک های امتیاز دهی شما چیست؟

ایــده و طراحــی بازی، داســتان، خلاقیت و گیم پلــی، پیاده ســازی فنــی، گرافیــک و انیمیشــن، صداگذاری و رابــط کاربری.

♦ در کافه بازار بازی های زیادی وارد می شود ملاک های شما برای انتخاب بازی و نقد آن ها چیست؟

قطعــا کیفیــت خیلــی خــوب بــازی هــم از نظــر فنــی و هــم طراحــی بــازی. خیلــی از بازی ســاز ها بــه مــا ایمیــل می دهنــد تا بازی هــای آن هــا را نقد و بررســی کنیــم ولــی حقیقتــا چــون کیفیــت خوبــی نداشــتند تمایــل بــه نقــد نداشــتیم نگاه مــا کامــلا حرفــه ای اســت و بــا هــدف ارتقــای ســطح بازی هــای ایرانــی وارد ایــن کار شــدیم.

♦ در بحث معرفی بازی ها چطور؟

اگــر از نظرمــان بــازی کیفیــت خوبــی داشــته باشــد بــه صــورت رایــگان بــازی را در ســایت و کانــال تبلیــغ می کنیــم.

♦ درآمد شما از این فعالیت ها چقدر بوده است؟

در کل از آنجایــی کــه بازی ســازی یــک صنعــت نوپــا در ایــران محســوب می شــود بایــد آزمــون و خطاهایــی تــا رســیدن بــه موفقیت هــای خــوب مالــی انجــام داد. در حــال حاضــر از درآمــدی کــه داریــم راضــی هســتیم و یقینــا در آینــده بهتــر هــم می شــود و بایــد بگویــم صبرهــا در نهایــت نتیجــه می دهــد.

♦ آیا از تولیداتتان در خارج از کشور هم استفبال شده است؟

صحبت هایــی بــرای انتشــار بازی هــا در خــارج از کشــور هــم شــده و برنامــه مــا بــرای ســاخت بازی هــای جهانی از ســال بعد بــه صورت جدی شــروع می شود. همچنین پیشــنهاد همکاری در زمینــه تولیــد بــازی و واقعیت افــزوده از خــارج از کشــورهم داشــته ایم و در حــال مذاکره برای همــکاری هســتیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.